Charakteristika lesní správy Dvůr Králové

 

Dle rozdělení území do vyšších územněsprávních celků se území lesů spravovaných LS Dvůr Králové nalézá v severní části Královéhradeckého kraje s menším přesahem do Libereckého kraje. Organizačně je členěna na 15 revírů. Lesní správa zahrnuje dva Lesní hospodářské celkyLHC Podkrkonoší a LHC Broumov. Lesní správa hospodaří v přírodních lesních oblastech23 Podkrkonoší a 24 Sudetské mezihoří.

Současný stav porostů je výsledkem vlivů, působících na les několik generací. Na počátku historické doby byla značná část této oblasti pokryta lesy, které byly součástí pohraničního hvozdu, táhnoucího se od Dvora Králové nad Labem až do Krkonoš. Tyto lesy sloužily potřebě komorních panství a kutnohorských dolů, kam se dříví plavilo po Labi. V 16. a 17. století a v 1. polovině 18. století se v oblasti těžilo velmi intenzivně, exploatačně. K prvním řízeným úpravám lesního hospodářství došlo pravděpodobně v 2. polovině 18. století, do kteréžto doby spadají začátky umělé obnovy. Ta přivodila i preferenci smrku na úkor jedle a listnáčů a spolu s holosečnou formou, kterou se zde hospodařilo celé minulé století, silně ovlivnila současný stav porostů. Vznikly rozsáhlé stejnorodé smrkové porosty, ohrožované větrem i jinými škodlivými vlivy. Když v letech 1920 až 1923 zničila mniška 50 – 70 % porostů, byly holiny opět zalesňovány smrkem, popř. v řádkové síji směsí smrk, borovice, modřín.

Hlavními původními dřevinami, které rostly v celé oblasti Podkrkonoší, byly JD, SM, BO, BK, DB. Ve vyšších polohách převládal SM, JD, BK v různém poměru smíšení s celou řadou vtroušených dřevin. V níže položených částech oblasti převládaly hlavně listnaté dřeviny, zejména DB, z jehličnanů BO, částečně SM a JD. V současnosti je snahou lesních hospodářů více přiblížit stav lesů přirozené dřevinné skladbě.

Složení dřevinné skladby:
SM BO MD DB BK BR Ostatní
72,5 % 9 % 6 % 2 % 4 % 3 % 3,5 %

Západní část území LS je geomorfologicky pahorkatinou, vrchovinou až hornatinou, od severu k jihu až jihovýchodu se snižující. Zaujímá rozsáhlou sníženinu mezi Krkonošemi, Kozákovským pásmem. Pahorkatina patří do výrazné oblasti podkrkonošského permokarbonu, typického převládajícím hnědočerveným zabarvením půd. Východní část je rozsáhlá sníženina s členitým povrchem vsunutá mezi hřbety Krkonoš a Orlických hor, která vyplňuje celý Broumovský výběžek.

Nezanedbatelná část území LS je mimořádně cenná z hlediska ochrany přírody, vedle řady maloplošných chráněných území se v územní působnosti LS Dvůr Králové nachází také Ptačí oblast Broumovsko a řada evropsky významných lokalit.

Největší turistickou atrakcí jsou tu rozlehlé pískovcové plošiny, které místy přecházejí ve skalní města (Broumovské stěny, Ostaš, Teplické skály, Adršpašské skály, Křížový vrch, Bor). Pískovcová skalní města, jež jsou hlavním cílem turistů, jsou výsledkem činnosti křídového moře, které do celé oblasti zaneslo silné vrstvy písku, během miliónů let proměněné v tvrdé pískovce. Rušivým působením vody, větru a mrazu se v nich vytvořily hluboké soutěsky a pozoruhodné skalní útvary. Ve skalních městech najdeme stovky mohutných věží, které především svou výškou nemají v Čechách obdoby, ale i polojeskyně, vodopády, souvislé skalní stěny apod. Při cestách v uvedené oblasti je třeba mít na paměti, že se pohybujeme v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Dodržování návštěvnického řádu je obzvlášť důležité zejména na území státních přírodních rezervací.